Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamenprogramma van vakken naar eigen inzicht in te richten. In 2007 zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was.

In de examenprogramma's staat beschreven welke onderdelen daarvan in het schoolexamen getoetst moeten worden, maar over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma geen richtlijnen. Deze zaken moet scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt de ruimte om het onderwijs en de toetsing, binnen de wettelijke kaders, naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt voor alle examenvakken ondersteuning in de vorm van handreikingen voor het schoolexamen, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij heeft geen verplichtend karakter. Zij is gebaseerd op de expertise van de vakinhoudelijk medewerkers van SLO en is tot stand gekomen in overleg met de vakinhoudelijke vereniging en na raadpleging van het veld.

In deze handreiking bespreken we met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen, doen we suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en bieden we hulpmiddelen aan die bij de inrichting van het schoolexamen gebruikt kunnen worden.

​Het examenprogramma voor Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw van havo en vwo is in 2007 vastgesteld en na die tijd niet meer gewijzigd. Destijds is er ook een papieren handreiking voor bij het schoolexamen verschenen. Om twee redenen verschijnt er nu een nieuwe digitale handreiking:

  1. De oude papieren handreiking is enigszins uit het zicht verdwenen. Er zijn inmiddels betere manieren om de aandacht te vestigen op de verschillende manieren die er zijn om het schoolexamen vorm te geven;
  2. Uit onderzoek blijkt dat op veel scholen het schoolexamen voor Lichamelijke Opvoeding niet wordt vormgegeven conform de bedoeling van het examenprogramma. Een goede reden om dit nog weer eens onder de aandacht te brengen.

In deze digitale handreiking vind je het examenprogramma en de eindtermen daarvan, maar ook informatie over een wijze van toetsen die daarbij past. Ook worden meerdere suggesties gedaan voor een manier om een en ander in het PTA vorm te geven, passend bij de eigen visie van de school.