Domein B Oriëntatiekennis

7 maart 2022

Oriëntatiekennis heeft als doel zich te kunnen oriënteren in een chronologische ontwikkeling van eeuwen, met name wat betreft de Europese geschiedenis"

Het gaat om een referentiekader dat kandidaten moeten kunnen gebruiken. Daartoe moeten zij de namen en tijdgrenzen van de tijdvakken kennen (zie ook eindterm 2). Maar er is meer. Elk tijdvak moet ook gekend worden via een globale inhoud. Deze inhoud is omschreven in 'kenmerkende aspecten' van tijdvakken. Dat zijn er 49.