Domein E oriëntatie op studie en beroep

7 maart 2022

Dit domein bevat in het examenprogramma geen eindtermen die concreet zijn ingevuld. Aandacht voor LOB is bij geschiedenis wel degelijk mogelijk en ook wenselijk.

De kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen bij geschiedenis spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven én in verschillende werkvelden. Van belang is mogelijk niet zozeer de hoeveelheid parate historische kennis - al helpt die zeker om het heden te duiden - maar vooral de vaardigheid om allerhande informatiebronnen kritisch te lezen/onderzoeken om verhalen te duiden en feiten van meningen te kunnen scheiden. Ook historische vaardigheden als het stellen van goede vragen en het selecteren van goede bronnen zijn van groot belang voor latere studies op hbo en vooral wo.
Waar het de rol van geschiedenis in het werkzame leven betreft, kun je leerlingen laten onderzoeken waar historici allemaal werken (behalve in het onderwijs en in het museale veld ook in politiek en bestuur, in de journalistiek en in het bibliotheek-, archief- en boekwezen).

Om te kunnen aangeven in welke vervolgopleidingen geschiedenis een rol speelt (en welke rol precies), hebben leerlingen informatie nodig over die vervolgopleidingen. Die kan de docent hen aanreiken, maar uitdagender en passender is dat ze die informatie zelf zoeken, via internet of via gericht contact met hogescholen en universiteiten. Ook medewerkers van musea en andere (cultuur)historische instellingen kunnen bevraagd worden op hun achtergrond en carrièrepad.

Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre zij zelf de capaciteiten en interesses bezitten die aansluiten op wat historische studies van hen zullen eisen, moeten de leerlingen hun eigen belangstelling, vaardigheden en studiehouding kunnen inschatten.