Domein A Historisch besef

7 maart 2022

Historisch besef hebben leerlingen als zij een bewuste, duidelijke voorstelling hebben van het verleden als verleden.

Van zo'n voorstelling kunnen zij blijk geven door volgens bepaalde regels en conventies verklaringen te geven voor historische ontwikkelingen en verschijnselen, met gebruikmaking van welomschreven redeneringen en denkwijzen. Deze redeneringen en denkwijzen behoren tot de kern van het vak geschiedenis. Daarom wordt historisch besef zoals bedoeld in dit domein ook wel aangeduid als historisch denken en redeneren.

Bij historisch besef gaat het zowel om het paraat hebben van een kenniskader als om het (kunnen) toepassen van bepaalde denk- en redeneerwijzen, intellectuele vaardigheden of denkvaardigheden. Het een is niet van het ander te scheiden. Daarom wordt in de eindtermen 2 en 3 een tijdvakkenkader aan de orde gesteld. Ook in de overige eindtermen van dit domein spelen zowel kennis als het kunnen toepassen van denk- en redeneerwijzen een rol. Kennis van termen (of structuurbegrippen) als bron, feit, interpretatie, oorzaak en gevolg is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de erbij behorende denk- en redeneerwijzen.