Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Rond het schoolexamen bestaat een aantal wettelijk vastgelegde regels. Het is goed om te weten welke dat zijn. Een aantal dingen moet. Maar vooral is er in het schoolexamen heel veel mogelijk. Het is dé manier om vorm en inhoud te geven aan het geschiedenisonderwijs dat bij jouw school, jouw leerlingen en bij jou past.

Wat zijn de regels?

Het schoolexamen havo heeft betrekking op domein A, C en D, en:

  • het domein B, tijdvakken 1 t/m 4;
  • tenminste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

Het schoolexamen vwo heeft betrekking op domein A, C en D, en:

  • tenminste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

In gewone-mensen-taal betekent dat, dat leerlingen náást het centraal eindexamen ook zogenoemde schoolexamens doen. Die schoolexamens bepalen voor de helft het eindcijfer dat zij voor het vak geschiedenis behalen.

Schoolexamens gaan over de vrije te kiezen thema's (domein C), over het verplichte thema staatsinrichting (domein D), en toetsen steeds ook historisch besef (domein A). Op het havo worden daarnaast de eerste vier tijdvakken in het schoolexamen getoetst.

Het bevoegd gezag is de school c.q. de examencoördinator. Zij of hij kan toestaan dat onderdelen die óók in het centraal examen getoetst worden, deel uitmaken van het schoolexamen (dat wil zeggen: de oriëntatiekennis (domein B) alsmede de aangewezen contexten uit de syllabus).

Niet alle leerlingen moeten per se dezelfde schoolexamens doen of zelfs dezelfde stof behandelen. Desgewenst kan een school in het schoolexamen kiezen voor maatwerk en/of veel keuzevrijheid voor leerlingen.