Inhoud kennisbasis fysische geografie


De kennisbasis natuurwetenschappen en techniek voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs beschrijft het vak fysische geografie aan de hand van denkwijzen, werkwijzen en vakinhouden. De kennisbasis is hierbij richtinggevend. Dat wil zeggen dat de kennisbasis docenten, uitgevers en anderen helpt om het onderwijs vorm te geven, maar niet verplicht is. Voor fysische geografie vind je informatie in de pdf 'kennisbasis' via de link hiernaast. In hoofdstuk 10 vind je havo/vwo en in hoofdstuk 11 vmbo. Op de site 'leerplan in beeld', te vinden via de links rechts, vind je een gestructureerd overzicht van de inhoud van de kennisbasis.

In de kennisbasis vind je vier soorten inhoud:

  • voorbeelden van ideeën die leerlingen kunnen hebben als ze een bepaalde denkwijze toepassen zoals 'De aarde kan gezien worden als een systeem met verschillende deelsystemen (lithosfeer, atmosfeer, hydrosfeer, biosfeer) waarin kringlopen (water-, gesteente- en koolstofkringloop) een belangrijke rol spelen.' voor systemen en systeemmodellen.
  • voorbeelden van activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren als ze een bepaalde werkwijze toepassen zoals 'Beargumenteren waarom in verschillende gebieden gebruik wordt gemaakt van andere energiebronnen.' voor redeneervaardigheden.
  • leerdoelen per vakinhoud die vakspecifieke kennis en vaardigheden aangeven, zoals 'Op hoofdlijnen het patroon in landschapszones en vegetatiezones beschrijven en verklaren'.
  • integrale doelen die de samenhang tussen denkwijzen, werkwijzen en vakinhoud weergeven zoals 'de invloed en de gevolgen van menselijk handelen op het systeem aarde begrijpen'.