Bereikte niveaus

14 mei 2024

De eindniveaus vmbo, havo en vwo voor de moderne vreemde talen zijn vanaf 2007 gekoppeld aan de niveaus van het ERK: de streefniveaus. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om te bepalen of de leerlingen dat niveau ook daadwerkelijk behalen.

Cito, Cambridge Assessment English en SLO hebben onderzoek gedaan naar de streefniveaus voor lezen, luisteren, spreken en schrijven. Hier lees je meer over de resultaten.

Leesvaardigheid

De ERK-niveaus van de centrale examens leesvaardigheid Engels, Duits en Frans vmbo, havo en vwo zijn gebaseerd op de uitkomsten van een internationaal ijkingsonderzoek uitgevoerd door Cito in 2013. In dit artikel kun je over de resultaten van het onderzoek lezen.

Cito heeft de niveaus van de examens Frans BB en KB niet kunnen onderzoeken. Voor deze twee leerwegen hebben we voor Frans de niveaus opgenomen uit een eerder onderzoek (Noijons, J. & Kuijper, Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband).

Cito kon Spaans niet meenemen in hun onderzoek. Voor het vaststellen van de ERK-examenniveaus Spaans hebben we de gegevens van Frans gebruikt, omdat de centrale examens Spaans dezelfde niveaus toetsen als de centrale examens Frans.

In de syllabi van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vind je meer informatie over:

  • CvTE prestatie-eis in relatie tot het ERK-niveau van de examens;
  • het percentage scorepunten dat nodig is om aan te tonen dat het betreffende ERK-niveau is behaald.

Luistervaardigheid

Het internationale onderzoek van Cito van 2013 heeft naast de centrale examens leesvaardigheid ook de prestatiestandaarden voor de Cito kijk- en luistertoetsen vastgesteld. Uit dit onderzoek bleek dat de kijk- en luistertoetsen Cito een hoger ERK-niveau hebben dan de vastgestelde streefniveaus.

Gespreksvaardigheid

Welk ERK-niveau gespreksvaardigheid behalen leerlingen voor Engels in het vmbo, op havo en vwo? SLO en Cambridge Assessment English hebben dat in 2017 onderzocht.

Schrijfvaardigheid

Welk ERK-niveau schrijfvaardigheid behalen leerlingen bij Engels, Duits en Frans aan het eind van havo en vwo? SLO en Cito hebben dat in 2012-2014 onderzocht.

Verkenning haalbare ERK-niveaus

In 2023 is met een aantal leraren Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks verkend welke ERK-niveaus uitdagend en haalbaar zijn voor de verschillende taalvaardigheden, aan het einde van het voortgezet onderwijs. het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een case study. In de rapportage Verkenning ERK-niveaus lees je over de resultaten.