Aanleiding en doel

18 april 2024

In opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met vele belanghebbende experts en (potentiële) gebruikers, heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, het leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie ontwikkeld. De opdracht hiervoor ontstond vanuit de behoefte naar een richtinggevend kader als houvast voor de invulling en borging van het programma voor kunstzinnige oriëntatie op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

Het leerplankader maakt deel uit van het beleidsprogramma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en heeft tot doel de kwaliteit van kunstzinnige oriëntatie op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs te waarborgen.
De aanleiding, voor het ontwikkelen van het richtinggevende kader, was het advies van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2012) om scholen "meer grip op de inhoud" van cultuureducatie te geven:

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateren dat cultuureducatie vaak een marginale plek inneemt in het curriculum van scholen in het primair onderwijs. Het onderwijs in kunst en cultuur is steeds meer weggeorganiseerd van de scholen en leraren. Scholen slagen er tot nu toe, om diverse redenen, onvoldoende in cultuureducatie de plek te geven die het verdient.
Ook de verschillende overheidslagen zijn rond dit thema onvoldoende op elkaar afgestemd, waardoor een versnipperde culturele infrastructuur is ontstaan.

De opdracht aan SLO was om, vanuit de wettelijke kaders van de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen, een richtinggevend kader op landelijk niveau te ontwikkelen. Het kader moest daarbij voldoende ruimte bieden aan concretiseringen. Daarbij schenkt het leerplankader, in de vorm van een handreiking, specifiek aandacht aan de rol die zij kan spelen binnen het speciaal onderwijs.

Met dit kader kunnen verschillende belanghebbenden het programma voor kunstzinnige oriëntatie op scholen samenstellen. Naast scholen zullen bijvoorbeeld ook culturele instellingen, methodemakers en pabo's, hun aanbod kunnen afstemmen op de inhoud van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Omdat het een landelijk leerplankader betreft zal de inhoud ervan op regionaal en lokaal niveau nog verder geconcretiseerd moeten worden. Daarbij zullen doelgroepspecifieke handreikingen nodig zijn om het leerplankader kunstzinnige oriëntatie, met de bijbehorende leerlijnen voor de kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek), te implementeren en te borgen. SLO heeft hierover advies uitgebracht aan het ministerie van OCW. In aansluiting op dit advies is medio maart 2015 een leerlijn cultureel erfgoed opgenomen in het leerplankader.

Bronnen

Onderwijsraad & Raad voor Cultuur. (2012). Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!, Den Haag, juni 2012.