Samenhang in werkwijzen

13 oktober 2020

Je kunt samenhang ook bevorderen door de organisatie van je onderwijs te veranderen. Meer samenhang tussen binnenschools- en buitenschools leren bijvoorbeeld of aanpassingen aan het lesrooster.

Didactische aanpak

Ieder schoolvak of leergebied kent zijn eigen specifieke didactische aanpak. Die aanpak wordt onder andere zichtbaar in de manier waarop je werkt met een methode, maar ook in de afspraken die je met elkaar maakt over de manier waarop je onderwerpen onderwijst. Sommige scholen kiezen ervoor om zoveel mogelijk vanuit één didactisch model te werken. Teams kiezen bijvoorbeeld om bij ieder vak expliciete directe instructie te geven, ander teams werken bij voorkeur zoveel mogelijk op basis van onderzoekend en ontwerpend leren.

Eenzelfde aanpak bij alle vakken, zorgt bij onze leerlingen voor rust.

Pedagogische benadering

Je kunt als team ook in de pedagogische benadering streven naar meer samenhang. In het Jenaplanonderwijs bijvoorbeeld staat ‘onderwijs in samenhang in betekenisvolle en levensechte contexten’ centraal. Leerlingen leren op school hoe zij situaties uit het dagelijks leven kunnen benaderen met behulp van kennis en vaardigheden uit verschillende schoolvakken. Veelgehoorde pedagogische argumenten om meer in samenhang te werken zijn: het leidt tot meer motivatie bij leerlingen en het sluit aan bij de manier waarop leerlingen graag leren.

Onderwijs in samenhang is betekenisvoller en sluit beter aan bij de wereld waarin onze kinderen opgroeien.