Vmbo-bb/kb rekenen

5 september 2023

De producten van Passende perspectieven rekenen helpen vmbo-scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen die moeite hebben met rekenen en het vmbo binnenkomen met een rekenniveau onder 1F. Leerlingen die het vmbo afsluiten dienen in principe niveau 2F te beheersen. Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid zich te richten op een lager niveau: 2A.

Leerroutes rekenen

Voor het vmbo-bb/kb zijn er twee leerroutes ontwikkeld:

  • een leerroute die leidt tot referentieniveau 2F;
  • een leerroute die voorbereidt op het afleggen van de rekentoets 2A.

Deze leerroutes sluiten aan bij leerroute 2 voor primair en speciaal (basis)onderwijs.

Bij elke leerroute is er een doelenlijst en een leerrouteoverzicht in A3-formaat. De doelenlijsten brengen in beeld welke doelen prioriteit hebben en welke minder. De leerrouteoverzichten geven een indicatie van het moment waarop aan een doel gewerkt zou kunnen worden. In de leerrouteoverzichten worden de leerlijnen uit het primair en speciaal (basis)onderwijs als het ware doorgetrokken naar het vmbo.

Om inspiratie te bieden voor het gebruik van de leerroutes zijn er interviews (pdf, 286 kB) gehouden met twee scholen. Ook is er een voorbeeld (pdf, 1.6 MB) van een toets over het domein Verhoudingen beschikbaar.

Lessuggesties Rekenen Passende perspectieven vmbo-bb/kb

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. In deze publicatie zijn een achttal lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe rekenvaardigheden in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor de leerjaren 3 en 4 van het vmbo bb/kb. We hopen dat deze publicatie aanknopingspunten biedt om de doelen van de leerroutes vmbo uit Passende perspectieven te vertalen naar de lespraktijk.


download - leerroutes

download - lessuggesties