Passende perspectieven vmbo. Leerroutes rekenen voor vmbo-bb/kb


17 december 2018
In augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. In het Referentiekader taal en rekenen staan taal- en rekendoelen geformuleerd die leerlingen in principe moeten beheersen op overgangsmomenten in hun onderwijsloopbaan. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Daarom is er voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo de mogelijkheid zich op een lager niveau (2A) te richten. Deze publicatie bevat leerroutes die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passen onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen bb/kb. De ontwikkelde leerroutes hebben evenwel als doel om vmbo-leerlingen met achterstand op het gebied van rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te bereiken of de rekentoets 2A te kunnen afleggen.

auteur SLO: Victor Schmidt
auteur extern: Brandt-Bosma, R.
jaar van uitgave: 2017

Schmidt, V., & Brandt-Bosma, R. (2017). Passende perspectieven vmbo. Leerroutes rekenen voor vmbo-bb/kb. Enschede, SLO.