Verwerken

19 september 2023

In deze fase van je onderzoek ga je de gegevens, verkregen uit het experiment, verwerken.

​Waarnemingen vastleggen

 • Maak beschrijvingen en/of tekeningen van de gevonden meetgegevens.
  Maak, zonodig, tabellen en/of grafieken
  Leg alles vast in het labjournaal of in een tussenrapportage.

Conclusies trekken

 • Orden, classificeer en verhelijk de gegevens.
  Kijk of je patronen kunt herkennen.
  Probeer wiskundige verbanden te herkennen.

Resultaten vergelijken met hypothese

 • Leg een relatie tussen de resultataen van je onderzoek en wetenschappelijke kennis. Denk na over eventuele beperkingen van je conclusies

Conceptverslag maken

 • Maak een globaal conceptverslag en bespreek dat met je begeleider (zie Voortgangsgesprek 2)