Verschillen tussen leerwegen

13 december 2019

Afgezien van de exameneenheden uit het verrijkingsdeel kennen alle leerwegen van het vmbo dezelfde exameneenheden voor het vak wiskunde. De exameneenheden WI/K/4 Algebraïsche verbanden en WI/K/6 Meetkunde kennen per leerweg verschillende eindtermen. Deze verschillen laten zich als volgt omschrijven.

WI/K/4  Algebraïsche verbanden

In deze exameneenheid wordt het verschil tussen de leerwegen bepaald door de specifieke typen verbanden die een kandidaat moet kennen en hanteren en door de vormgeving van formules.

Typen verbanden

Vormgeving van formules​​

Basisberoepsgerichte leerweg

De kandidaat dient van vooral lineaire verbanden eigenschappen te kennen en te kunnen gebruiken.

De variabelen in een formule worden weergegeven met behulp van woorden.

Kaderberoepsgerichte leerweg​

De kandidaat dient ook van andere typen verbanden eigenschappen te kennen en te kunnen gebruiken.

De variabelen in een formule kunnen ook met behulp van letters worden weergegeven.

Gemengde en theoretische leerweg

De kandidaat dient ook van andere typen verbanden eigenschappen te kennen en te kunnen gebruiken.

De variabelen in een formule worden meestal met behulp van letters weergegeven.


Van welke andere typen verbanden kandidaten uit de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg eigenschappen moeten kennen en gebruiken, wordt nader gespecificeerd in de examensyllabus. Het staat een school vrij daar typen aan toe te voegen, bijvoorbeeld kwadratische verbanden in het schoolexamen voor de theoretische leerweg met het oog op doorstroom naar havo.

WI/K/6  Meetkunde

Kandidaten in de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg dienen in tegenstelling tot kandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg meetkundige formules kunnen hanteren. Dit wordt in de centrale examens als volgt geïnterpreteerd.

  • De examens voor de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg bevatten een voorblad waarop een aantal omtrek-, oppervlakte- en inhoudsformules staan. Waar nodig dienen de kandidaten zelf de juiste formule te kiezen.
  • Zou in een examen voor de basisberoepsgerichte leerweg kandidaten gevraagd worden een meetkundige berekening te doen met behulp van een formule, dan is die formule bij de opgave zelf gegeven.

Naast deze inhoudelijke verschillen kennen de examens in de verschillende leerwegen verschillen in moeilijkheidsgraad van de opgaven. Hierover is in het examenprogramma niets gespecificeerd.