Het schoolexamen

13 december 2019

Het schoolexamen wiskunde heeft voor alle leerlingen ten minste betrekking op:

  • WI/K/1   Oriëntatie op leren en werken;
  • WI/K/2   Basisvaardigheden;
  • WI/K/3   Leervaardigheden in het vak wiskunde;
  • WI/K/7   Informatieverwerking, statistiek;
  • WI/K/8   Geïntegreerde wiskundige activiteiten;
  • WI/V/2   Verrijkingsopdrachten – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg;
  • WI/V/3   Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Het staat de school verder vrij:

  • in het schoolexamen ook exameneenheden uit het centraal examen op te nemen;
  • zelf onderwerpen toe te voegen aan het schoolexamen;
  • individuele leerling(groep)en verschillende schoolexamens te laten afleggen.

Bij elk van de genoemde exameneenheden is een eindterm geformuleerd; verdere vereisten kent het schoolexamenprogramma niet.

Dit betekent dat in het schoolexamen ten minste het onderwerp Informatieverwerking en statistiek getoetst moet worden, in het bijzonder: informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen. Afgezien van de graaf is niet gespecificeerd welke grafische voorstellingen een kandidaat moet kennen en kunnen hanteren. Evenmin is gespecificeerd op basis van welke statistische technieken informatie geanalyseerd dient te worden.

Onder Geïntegreerde wiskundige activiteiten wordt gesteld dat een kandidaat problemen in alledaagse situaties kan vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij de vaardigheden uit de andere exameneenheden geïntegreerd kan gebruiken en conclusies kan trekken die relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie. Dit betekent onder andere dat in het schoolexamen getoetst moet worden of kandidaten in staat zijn toepassingsproblemen op te lossen. De exameneenheid Verrijkingsopdrachten voor de gemengde en theoretische leerweg behelst min of meer hetzelfde, maar de toepassingsproblemen zijn complexer van aard en vereisen dat de kandidaat in staat is ze vaker met behulp van een wiskundig model op te lossen.

De exameneenheid Leervaardigheden in het vak wiskunde maakt naast het schoolexamen ook deel uit van het centraal examen. De andere schoolexameneenheden zijn verder niet specifiek voor het vak wiskunde.

Om duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van het schoolexamen wiskunde bevat de examensyllabus wiskunde onderstaande tabel die informatie verschaft over welke exameneenheden deel uit móeten en deel uit mógen maken van het schoolexamen.

Exameneenheden ​ CE Moet op SE Mag op SE
WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken BKGT
WI/K/2 Basisvaardigheden BKGT
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde BKGT BKGT
WI/K/4 Algebraïsche verbanden BKGT BKGT
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten BKGT BKGT
WI/K/6 Meetkunde BKGT BKGT
WI/K/7 Informatie-verwerking, statistiek BKGT
WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten BKGT
WI/V/1 Aanvullende eisen GT
WI/V/2 Verrijkings-opdrachten GT
WI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie GT
WI/V/4 Vaardigheden in samenhang GT

In het PTA dient een school op basis van deze tabel te kiezen welke exameneenheden deel uitmaken van zijn schoolexamen wiskunde.