Afname en toetsevaluatie

28 mei 2020

Hieronder volgen enkele vragen/opmerkingen over de voorbereiding en afname:

  • Is het voor de leerling duidelijk wat de toets inhoudt en wat de beoordelingscriteria zijn waarop de leerling wordt beoordeeld en is de bijbehorende weging bekend?
  • Hebben leerlingen zich op de toets kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het verwerven en verwerken van informatie, het voorbereiden op stellingen (debat/discussie) etc.?
  • Vinden de afnamen van de gespreksvaardigheidstoetsen onder gelijke condities plaats? Met name bij gesprekken voeren (gesprek met docent, groeps- of klassengesprek) is het belangrijk om de omstandigheden en condities zo veel mogelijk vergelijkbaar te houden.

Hieronder volgen enkele vragen over de toetsevaluatie:

  • Meet de toets de behandelde leerstof en de beoogde leerdoelen, vertaald in toetsdoelen en criteria? Toetst de toets bijvoorbeeld de inzet van strategieën, een van de onderdelen van gespreksvaardigheid waarbij het gaat om hoe leerlingen zich voorbereiden, informatie verwerven, verwerken en verstrekken en reflecteren op hun eigen deelname? En: dekt de toets de omschreven taakkenmerken van het referentiekader op 2F?
  • Wie beoordeelt de toets? Een of meerdere docenten? Heeft de (mede)leerling daarbij ook een rol? Komen meerdere beoordelaars tot dezelfde beoordeling? Interpreteren de beoordelaars de criteria op eenzelfde manier?
  • Zijn de toetsprestaties van alle leerlingen vergelijkbaar? Bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken: zijn de onderwerpen, vragen en doorvragen vergelijkbaar?