Weging van toetsen

13 december 2019

Mocht een school geen schoolexamentoetsen kennen in vmbo 3, dan kan ervoor gekozen worden om het gemiddelde van alle proefwerken mee te tellen als één schoolexamentoets met een bepaalde weging.

Aantal toetsen

Het aantal schoolexamentoetsen is onder andere afhankelijk van de vraag of scholen in alle schooljaren schoolexamentoetsen toestaan (zie hierboven) en van de vraag of er vaker dan één keer per periode een schoolexamentoets gegeven mag worden. In het voorbeeld-PTA wordt uitgegaan van zeven toetsen in leerjaar drie en vier samen, maar dit kunnen er uiteraard meer of minder zijn.

Het gewicht van toetsen

De meeste docenten ervaren dat de leerlingen moeten wennen in de bovenbouw. Vanwege deze opstartproblemen is het raadzaam om de eerste toetsen niet te zwaar te laten meetellen. Een slechte start, met lage cijfers, is dodelijk voor de motivatie van leerlingen.

Moeten schoolexamentoetsen in het laatste schooljaar zwaarder meetellen dan schoolexamens in voorexamenjaren? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk.

Ja

  • De leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om de cijfers, behaald in de voorexamenjaren, op te halen in het examenjaar.
  • De overgang van klas 2 naar klas 3 is voor sommige leerlingen niet eenvoudig. Dit kan reden zijn om de schoolexamentoetsen in het begin niet te zwaar te laten wegen.

Nee

  • Omdat de toetsen in de loop van de jaren moeilijker worden, is het niet nodig toetsen in het examenjaar zwaarder mee te laten tellen.
  • De prestatiedruk moet in alle leerjaren dezelfde zijn.
  • Voor de transparantie van het schoolexamen is het goed als er niet te veel verschil bestaat tussen de weging van afzonderlijke toetsen. Het is moeilijk duidelijk te maken waarom de ene toets voor 3% meetelt en de andere voor 30%.

Hoe zwaar moeten/mogen de twee onderdelen van het CE meetellen in het schoolexamen?

Er zijn twee benaderingen mogelijk die elkaar niet hoeven uit te sluiten. Hoe zwaar de CE-thema's uiteindelijk zullen meewegen, hangt af van de mate waarin de ene benadering meer accent krijgt dan de andere.

  1. Het geheel eigen karakter van het schoolexamen (andere doelstellingen, onderwerpen, werkvormen, toetsen) maakt dat het aandeel van de toetsing van onderwerpen van het centraal examen in het schoolexamen zo klein mogelijk moet zijn.
  2. Omdat de leerlingen zo goed mogelijk op het centraal examen voorbereiden moeten worden, wordt in het schoolexamen veel aandacht besteed aan de onderwerpen van het centraal examen.