BV/K/2 Basisvaardigheden

18 februari 2020

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven en verwerken.

Deze exameneenheid moet getoetst worden in een schoolexamen. In de regel zal dit niet als zelfstandige leerstof aangeboden en getoetst worden. De inhoud van deze eindterm wordt doorgaans in samenhang met andere eindtermen aangeboden en maakt als vanzelfsprekend deel uit van een grotere opdracht of toets.
 
Bij alle vakken in het vmbo staan basisvaardigheden vermeld. Het gaat hier om vaardigheden die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van beeldend werk en bij de voorbereiding of de reflectie daarop. Leerlingen moeten dus laten zien, dat ze zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken bij het leren en werken, informatiesystemen (zoals communicatie-, zoek- en verwerkingsprogramma's) kunnen gebruiken, verantwoord kunnen omgaan met apparatuur en instrumenten, (verbale en cijfermatige informatie uit) teksten kunnen beoordelen op waarde, selecteren, verwerken en zelf teksten kunnen produceren en in het leer- en werkproces adequaat omgaan met zichzelf en andere (examenprogramma beeldende vorming 2007).

Het zal sterk afhankelijk zijn van de kunstdiscipline (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen of audiovisuele vormgeving) welke basisvaardigheden in welke mate aan de orde zullen komen. Zo zal bijvoorbeeld het 'verantwoord omgaan met apparatuur en instrumenten' bij handvaardigheid een heel ander invulling hebben dan bij tekenen. En 'kritiek geven en incasseren' (een aspect van 'In het leer- en werkproces adequaat omgaan met zichzelf en anderen') geeft aan dat het bespreken van werk van en door de leerlingen verre van vrijblijvend is.

De basisvaardigheden hebben een sterke link met de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. Hieronder worden onder andere vaardigheden voor mediawijsheid, creatief denken en handelen en zelfregulering verstaan.

Voorbeeldactiviteiten basisvaardigheden

  • Samen met anderen een opdracht plannen, voorbereiden en uitvoeren.
  • Opbouwende feedback geven en toelichten aan de hand van beeldend werk van een klasgenoot.
  • Een presentatie houden (live of via een gemonteerde opname), een animatie ontwikkelen of een verslag of artikel schrijven over informatie die verzameld is.

toon meer