Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

H​et schoolexamen beeldende vorming heeft ten minste betrekking op de examenonderdelen die niet in het centraal examen getoetst worden. De examenonderdelen die wel tot het centraal examen behoren, mogen ook in het schoolexamen aan de orde komen. Alle onderdelen die in een schoolexamen getoetst worden moeten in een PTA opgenomen zijn.

Schoolexamens kunnen bestaan uit schriftelijke - en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen. Het schoolexamen bij dit vak zal vooral bestaan uit praktische activiteiten, opdrachten, reflecties en presentatie(s) van eigen werk. Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Onderzoeksopdrachten, waarbij leerlingen informatie verzamelen en verwerken als voorbereiding op een activiteit of een opdracht;
  • Ontwerpopdrachten waarbij leerlingen schetsen maken;
  • Opdrachten waarbij leerlingen een kunstzinnig product maken en presenteren;
  • Reflectieopdrachten, waarbij leerlingen betekenis geven aan eigen werk en werk van anderen;
  • Presentatieactiviteiten waarbij leerlingen eigen werk presenteren.

De vorm van het schoolexamen beeldende vorming

Bij schriftelijke en mondelinge toetsen wordt het werk beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift (met mogelijke antwoorden en een puntenverdeling). De praktische opdracht kan de vorm hebben van een product of een werkstuk en een presentatie. Zowel het proces als het product worden beoordeeld aan de hand van vooraf aan de kandidaat bekendgemaakte criteria.

Examendossier

In de bovenbouw van het vmbo bouwen leerlingen een examendossier op. Het examendossier kan gespreid worden over het 3e en 4e leerjaar, maar de opbouw van het dossier start al het 3e jaar. Het dossier bevat een overzicht van de toetsen en opdrachten en van de behaalde resultaten en vorderingen.

De exameneenheden BV/K/3, BV/K/8, BV/V/1 en BV/V/3 worden in het CSE en CPE getoetst. Deze handreiking heeft alleen betrekking op de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten moeten worden.