Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Deze handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Beeldende vorming kan als examenvak aangeboden worden in het vrije keuzedeel van de gemengde (gl) en de theoretische leerweg (tl). Afhankelijk van het aanbod van de school kan de leerling bij dit vak een keuze maken uit een van de volgende disciplines: tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen of audiovisuele vormgeving. Het examenvak wordt afgesloten met een schoolexamen (SE) en een Centraal Examen. Het centraal examen bestaat uit een praktisch examen (CPE) dat voor tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving disciplinair is ingevuld en een Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Dit examen is voor de vier disciplines identiek.

Voor de exameneenheden die met een centraal examen afgesloten worden is een syllabus gemaakt. De syllabus beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Voor de eindtermen die met een schoolexamen afgesloten worden zijn alleen globaal geformuleerde exameneenheden vastgesteld. Daardoor hebben scholen ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. Maar valide en betrouwbare schoolexamens ontwikkelen is niet eenvoudig. Er moeten onder andere keuzes gemaakt worden over de inhoud van praktische en theoretische toetsen, over het aantal toetsen, de beoordeling daarvan en er moeten daarover afspraken gemaakt worden op schoolniveau.

Het volledige examenprogramma voor beeldende vorming wordt beschreven in drie documenten. Voor het centraal examen zijn dat het examenprogramma en de syllabus. Het examenprogramma bevat globale eindtermen. Deze worden in de syllabus uitgewerkt en toegelicht. Voor de eindtermen die alleen betrekking hebben op het schoolexamen is als hulpmiddel bij de inrichting en vormgeving van de schoolexamens deze handreiking gemaakt. Het bevat onder andere informatie over het examenprogramma, de wettelijk eisen van het schoolexamen, voorbeeldmatige uitwerkingen en links naar relevante bronnen. Ook voor andere vakken zijn handreikingen gemaakt.