Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma voor aardrijkskunde wordt, net als voor alle andere vakken met een centraal examen, beschreven in drie documenten.

  1. Een examenprogramma dat bestaat uit globale eindtermen (zie www.examenblad.nl). Sinds 2007 zijn de eindtermen compacter en globaler beschreven. Dit biedt scholen ruimte om binnen de grenzen van de wettelijke kaders tot schooleigen keuzes en invullingen te komen.
  2. Voor het centraal examen (CE): een syllabus waarin de eindtermen voor het centraal examen uitgebreid worden beschreven met een toelichting (zie www.examenblad.nl).
  3. Voor de exameneenheden die behoren tot het schoolexamen (SE): een handreiking. Daarin staat een aantal mogelijkheden die de school heeft voor de invulling van het schoolexamen.

De handreiking is van toepassing op het schoolexamen. De handreiking is niet voorschrijvend van karakter. In de handreiking worden de mogelijkheden aangegeven voor het schoolexamen. Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de generieke eindtermen.

Exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen. Scholen en docenten hebben hier de vrijheid in.