Vrijstelling en ontheffingen

30 maart 2020

Op grond van artikel 26e lid 1 (havo/vwo) en 26n lid 1 (vmbo) van het Inrichtingsbesluit WVO, kunnen leerlingen ontheffing krijgen van het onderwijs (en examen) in lichamelijke opvoeding, als zij 'vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn dit onderwijs te volgen'. Het bevoegd gezag kan deze ontheffing verlenen en hoeft daarvoor niet vooraf toestemming aan de inspectie te vragen. Wel moet een dergelijke ontheffing gemeld worden onder v​ermelding van de gronden waarop deze ontheffing berust. Dit dient schriftelijk te gebeuren: Inspectie van het onderwijs, t.a.v. de contactinspecteur, postbus 2730, 3500 GS Utrecht.

Voor de goede orde: ontheffing voor een leerling aan een reguliere school (niet zijnde een Topsport Talentschool), die een (top)sport beoefent en ter voorkoming van blessure(s) op school wil worden ontheven van het onderwijs in lichamelijke opvoeding aan school, wordt formeel niet begrepen onder deze ontheffingsmogelijkheid.

Bron: Veelgestelde vragen aan het Examenloket (dd. 30062015, 15.05 uur).

Artikel 26e. Ontheffingen en vrijstellingen vwo en havo

1. Het bevoegd gezag van een school voor vwo of havo kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust.

Bron: http://wetten.overheid.nl/