Positie van het vak in de tweede fase

13 december 2019

Lichamelijke opvoeding is zowel op havo als op vwo voor alle leerlingen een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van het programma.

Alleen schoolexamen

Het examen lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel), voor havo en vwo wordt alleen als schoolexamen afgenomen. Het vak wordt afgesloten met de kwalificatie 'voldoende' of 'goed'. De leerling krijgt geen cijfer, maar de genoemde kwalificatie is wel een voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma. Er zijn geen vormvoorschriften voor het schoolexamen lichamelijke opvoeding. Het (door de leerling laten) aanleggen van een examendossier verdient de voorkeur.

Afsluiten schoolexamen

Kunnen leerlingen met een onvoldoende voor LO, CKV, kunstvakken I of het sectorwerkstuk deelnemen aan het centraal examen?

In artikel 32 van het Eindexamenbesluit VO, is bepaald dat het schoolexamen moet zijn afgerond voor aanvang van het eerste tijdvak centraal examen. Leerlingen die een onvoldoende hebben voor LO, CKV, kunstvakken I of het sectorwerkstuk kunnen niet deelnemen aan het centraal examen. De beoordeling moet immers 'goed' of 'voldoende' zijn. 'Onvoldoende' betekent dat dit vak nog niet is afgerond. In deze gevallen is het ook niet mogelijk wel deel te nemen aan het CE voor de vakken waarvan het schoolexamen wel is afgerond. Immers, aan een dagschool voor voortgezet onderwijs is het niet mogelijk deeleindexamens af te leggen.

Alleen in geval van ziekte of overmacht kan het bevoegd gezag (i.c. de directeur) bepalen dat het schoolexamen wordt afgerond na aanvang van het eerste tijdvak (artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO).

Bron: Veelgestelde vragen aan het Examenloket (De informatie in deze tekst is van 30-06-2015, 15.00 uur).