Functies en wettelijke eisen

16 juli 2024

Het PTA heeft twee functies:

  • De school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
  • De school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

De wettelijke eisen

Een PTA heeft een afsluitend karakter en bevat in elk geval het volgende:

  1. Duidelijk en herleidbaar welke toetsen bijdragen aan de afsluiting van de (sub)domeinen van het examenprogramma die verplicht in het SE moeten worden afgenomen. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?
  2. De inhoud van de praktische opdrachten of toetsen. Wat kunnen leerlingen inhoudelijk verwachten?
  3. De vorm waarin de praktische opdrachten of toetsen plaatsvinden. Wat kunnen leerlingen qua vorm verwachten?
  4. Het tijdvak (periode) waarbinnen de praktische opdrachten of toetsen plaatsvinden. Wanneer wordt de toets afgenomen?
  5. De tijdsduur van de praktische opdrachten of toetsen. Hoeveel tijd krijgen leerlingen?
  6. De herkansingsmogelijkheden en het tijdvak (periode) waarbinnen de herkansing mogelijk is. Hoe en wanneer kunnen leerlingen herkansen?
  7. De wegingsfactoren van de praktische opdrachten of toetsen van het schoolexamen. Hoe zwaar weegt de opdracht mee in het eindcijfer voor de praktijkroute?
  8. De wijze waarop het eindcijfer voor het SE tot stand komt. De behaalde resultaten van de verschillende opdrachten en toetsen vormen samen het eindcijfer.

In elk PTA maakt de school en het ontwikkelteam van Praktijkroute havo-Educatie keuzes in het aantal afsluitingsmomenten en de vorm waarin de afsluiting plaatsvindt. De school is verplicht álle eindtermen en uitwerkingen van deze praktijkroute te vertalen naar een onderwijsprogramma. Alle eindtermen moeten worden afgesloten en moeten dus terugkomen in het PTA.


toon meer

Leerplankundig thema