Domein D: Verbinden

23 oktober 2020

Domein D is een verbindend domein. Het reflecteren is onderdeel van een doorlopend proces en komt in alle domeinen aan bod.

De leerling licht zijn ervaringen, beschouwingen en onderzoeken uit domein A, B, C en D toe en documenteert deze, bij voorkeur in de kunstautobiografie uit domein A. Bij het reflecteren kan de leerling gebruikmaken van richtvragen zoals:

  • Welke nieuwe (kunst)ervaringen heeft de leerling opgedaan?
  • Welke kennis van kunst heeft de leerling opgebouwd?
  • Hoe hebben deze ervaring, interesses, kennis en opvattingen bijgedragen aan zijn culturele vorming?
  • Welk aspect van kunst heeft de leerling onderzocht? Welke onderzoeksmethoden zijn daarbij gehanteerd? En hoe heeft hij dat onderzoek uitgevoerd?
  • Door welke ervaring of welk inzicht is de leerling geraakt en daardoor wellicht op andere of nieuwe ideeën gebracht?
  • Wat betekent dit voor zijn verdere ontwikkeling?

Eindtermen Domein D - Verbinden

9. De kandidaat kan verbanden leggen tussen de in de domeinen A, B en C opgedane ervaringen en inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen.

10. De kandidaat kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige en culturele ontwikkeling.

11. De kandidaat kan deze reflectie toelichten in een daartoe geëigende vorm; te denken valt aan een gesprek, een film, een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie van deze vormen.