Algemene informatie

27 juli 2023

Het nieuwe examenprogramma CKV, ingevoerd in het schooljaar 2017-2018, heeft als doel: leren kunst actief mee te maken.

Aanleiding nieuw examenprogramma

In juli 2013 diende staatssecretaris Dekker een wetsvoorstel in om het vak CKV te herzien. Deze herziening hield in dat het vak CKV als verplicht vak behouden blijft, zij het dat scholen meer ruimte krijgen voor eigen invulling van het vak. Zo vervalt voor leerlingen de verplichting om actief aan minimaal zes (havo) of acht (vwo) culturele activiteiten deel te nemen. Daarnaast is een kwaliteitsimpuls wenselijk: innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs moeten ook betrokken worden, zodat leerlingen het vak meer gaan waarderen.

Van Vernieuwingscommissie tot examenprogramma

Om de vernieuwing van het vak CKV te onderzoeken en uit te werken heeft de staatssecretaris de Vernieuwingscommissie CKV ingesteld. Deze commissie heeft in 2015 het Advies Examenprogramma CKV havo/vwo opgeleverd. Voor dit advies is het veld van kunstdocenten, docentopleiders, vertegenwoordigers van vakverenigingen en medewerkers van culturele instellingen geraadpleegd. In de zomer van 2015 is dit advies integraal door de Kamer overgenomen. Het zal in het schooljaar 2017-2018 worden ingevoerd.

Cijfer CKV

Een belangrijke vernieuwing in het examenprogramma is de becijfering van het vak. CKV wordt afgesloten met een cijfer dat deel uit maakt van het combinatiecijfer.

CKV start in klas 4 havo en vwo van het schooljaar 2017-2018. Het uiteindelijke examencijfer zal voor havo worden toegekend in examenjaar 2019 en voor vwo in 2020.

Digitale handreiking

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met docenten en specialisten uit het brede veld van kunst- en cultuur. Tussenproducten van de handreiking zijn op meerdere momenten voorgelegd aan het veld zowel digitaal als in veldraadplegingen. De opmerkingen en aanvullingen zijn meegenomen in deze uiteindelijke versie.