Het examenprogramma

27 juli 2023

Het nieuwe examenprogramma CKV is een verplicht vak voor leerlingen in de bovenbouw havo en vwo dat wordt afgesloten met een schoolexamen.

Voor havo omvat het vak CKV 120 SLU's en voor vwo gaat het om 160 SLU's. Alhoewel beide programma's inhoudelijk in essentie gelijk zijn, is in deze handreiking een document opgenomen waarin de verschillen toegelicht worden.

Verschil havo en vwo

Het examenprogramma CKV is gebaseerd op de beschikbare studielasturen voor havo (120 slu) en voor vwo (160 slu). De examenprogramma's voor havo en vwo verschillen op twee onderdelen.

Havo Vwo
Domein B De havoleerling kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste drie kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de aangeboden dimensies beschouwen. De vwo-leerling kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste vier kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de aangeboden dimensies beschouwen.
Domein C De havoleerling maakt gebruik van de onder domein B opgedane kunsttheoretische en/of cultuurhistorische kennis.

De vwo-leerling kan deze kennis gebruiken, maar ook kritisch analyseren en contextualiseren.

Toelichting op domein B

Scholen, docenten en leerlingen kunnen eigen keuzes maken uit de disciplines: architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. Het verschil in aantal kunstdisciplines is gekoppeld aan het verschil in de beschikbare studielasturen in havo en vwo, maar vooral ook aan het verschil in moeilijkheidsgraad.

Begrippenapparaat

Hanteren van vaktaal en begrippen

Het is belangrijk dat bij het onderzoeken van kunst (zie domein B en domein C) de leerlingen de juiste vaktaal en begrippen hanteren. Het begrippenapparaat fungeert als gereedschap dat past bij de verschillende onderzoeksvragen en vereist dan ook maatwerk. De docent (en leerling) kan gebruikmaken van bestaande overzichten, deze indien gewenst aanvullen en vandaaruit komen tot schooleigen begrippenlijsten.

Bestaande begrippenlijsten

De disciplines, die onderdeel uitmaken van het centraal examen, kennen een syllabus met daarin een begrippenlijst. Denk aan tehatex, kunst (algemeen) of muziek. In de syllabus kunst (algemeen) zijn voor beeldende kunst en vormgeving, dans, theater, film en muziek bijbehorende termen en begrippen uitgewerkt.

Diverse methodes vermelden eveneens begrippenlijsten die ook gebruikt kunnen worden binnen CKV. De school kan ervoor kiezen een eigen begrippenlijst aan te leggen, te hanteren en aan te vullen, bijvoorbeeld naar aanleiding van onderzoek van leerlingen.

In deze handreiking is een voorbeeldbegrippenlijst (pdf, 90 kB) opgenomen gebaseerd op bovenstaande bronnen.