Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Een van de uitgangspunten van het schoolvak CKV is dat leerlingen kunst actief meemaken. CKV gaat over kunst in de brede zin van het woord; over kunst van nu, over onderwerpen van vroeger, nu en in de toekomst, door kunstenaars en makers van vroeger en nu.

CKV als interdisciplinair vak

Hedendaagse kunstenaars en makers doen veelal interdisciplinair onderzoek en verwerken dit op een interdisciplinaire manier. Zo kan bijvoorbeeld de grafisch ontwerper onderzoek doen naar de effecten van de beeldcultuur om zo tot een eigen beeldtaal te komen of een virtuele wereld te scheppen, de modeontwerpers verwerken patronen vanuit de hele wereld in nieuwe stoffen en modellen of denk aan de architect die door voortschrijdende technologische ontwikkelingen nieuwe vormen kan construeren.

Het examenprogramma

Het examenprogramma weerspiegelt het interdisciplinaire karakter van CKV. Niet alleen kunnen alle mogelijke kunstdisciplines onderdeel zijn van dit schoolvak; ook verschillende domeinen kenmerken zich door de mogelijkheid om vanuit een onderzoekende houding interdisciplinair ervaringen op te doen (zie domein B dimensies en domein C ScEPTED). De leerlingen gaan in deze domeinen, gestimuleerd door hun eerder opgedane kunstervaringen, verder met het verkennen van kunstuitingen die hen verwonderen, ontroeren, plezieren, verbazen, aanspreken of raken.

Samenwerking met culturele instellingen en culturele aanbieders

Bij het schoolvak CKV is de afstemming en samenwerking met bovengenoemde externen onontbeerlijk. Het gaat hierbij zowel om externen binnen de eigen schoolomgeving (plaatselijke gezelschappen, kunstenaars, erfgoed instellingen, galeries, musea, filmhuizen etc.) als om de afstemming met landelijke aanbieders. Zie voor een overzicht van het landelijke actuele aanbod de website van CJP.

Afstemming met andere schoolvakken

Naast afstemming binnen het brede terrein van kunst, zijn er met betrekking tot CKV mogelijkheden tot afstemming met de vakken:

  • Maatschappijleer: bijvoorbeeld over de rol van kunstenaars in de samenleving, of de vraag of musea er zijn voor 'opvoeding of vermaak' etc.;
  • MVT (moderne vreemde talen): bijvoorbeeld met betrekking tot (wereld)literatuur, film, theater;
  • Filosofie: ​voorbeeld esthetiek;
  • Economie: bijvoorbeeld over het theater als bedrijf, de rol van galeries en veilinghuizen, de branding van kunstenaars/makers;
  • NLT (Natuur Leven en Technologie): bijvoorbeeld de module Van Gogh onder de loep;
  • O&O (Onderzoeken & Ontwerpen) een verplicht vak op het Technasium, is te linken aan bijvoorbeeld industrieel ontwerpen.