Modelvorming


​Leselement ​Uitvoering ​Leeractiviteit
Voorbeeld: valbeweging

Modelvorming

Grootheden en variabelen visualisatie wiskundige beschrijving

​Met leerlingen relevante grootheden en relaties identificeren en selecteren
Een visueel model van elementen en processen opstellen 
Verbinding leggen met bekende verbanden en principes
Toetsbare verwachtingen formuleren over het gedrag van het model

​klasleergesprek

mindmap

begripstoets

presentatie


Uitgaande van de veronderstelling dat de valversnelling g een constante is, kan voor gegeven startwaarden de valbeweging stapsgewijze worden geconstrueerd door Tabel 2 van rechts naar links in te vullen. Leerlingen berekenen voor enkele tijdstappen de snelheid en de verplaatsing en kunnen de numerieke uitkomsten vergelijken met het experiment door de startwaarden aan te passen. Leerlingen maken een visuele voorstelling van de gevolgde procedure.

Tabel 2: Constructie van de valbeweging in tijdstappen
​ ​ ​ ​ ​ ​Startwaarden: t=0, y(0)  =10 m, v(0)=0, g=9,81 m/s2
​ ​ ​ ​ ​ ​Stapgrootte:Δt=0,4 s

Tijdstap


#

​Plaats

(cm)

y

Verandering
Plaats
(cm)

Δy

Gemiddelde
snelheid
(cm/s)

Δyt
Verandering
snelheid
(cm/s)

Δv

al
versnelling
(m/s2)

Δv

​1 ​-g
​2 ​-g
​.. ​-g


Het leerdoel is dat leerlingen kunnen uitleggen dat de verandering van de snelheid per tijdstap volgt uit de tweede wet van Newton

Formule4

en dat de verplaatsing wordt berekend met de formule:

Formule5

​Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan de docent de berekenwijze verder formaliseren met behulp van het begrip dynamisch model.

1. Overzicht dynamische modellen (pdf, 90 kB) in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematisch natuurkunde.