Technologie vs. techniek


Wat is het verschil?

Aansluitend aan de verkenningscommissie wordt in het leerplankader en deze website gesproken over wetenschap en technologie. Daarnaast heeft men het vaak over wetenschap en techniek. Is er verschil tussen techniek en technologie? En wat is dan dat verschil?

Verschil tussen technologie en techniek

Technologie

Techniek

Technologie kan worden opgevat als 'de wetenschap van techniek' en is gericht op een specifiek doel. Het wordt geassocieerd met het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende wetenschappen wordt gebruikt. Als de benodigde kennis te kort schiet, wordt deze verbeterd en aangepast om het doel te bereiken. Dat leidt tot kennisontwikkeling. Alles wat mensen hebben gemaakt (stoel, kaas, satelliet, T-shirt) hoort bij techniek. Techniek voorziet in concrete oplossingen voor problemen en voor behoeften die we als mens nodig hebben om te (over)leven. In het basisonderwijs wordt techniek veelal geassocieerd met het leren over typen constructies, verbindingen en overbrenging en het gebruiken van materialen en gereedschappen om iets te maken.

NB  Zeker in het onderwijs worden de begrippen technologie en techniek vaak door elkaar gebruikt waarbij men hetzelfde bedoelt. Daarnaast wordt technologie in het dagelijks spraakgebruik ook vaak gebruikt voor een cluster van verschillende moderne technieken en technische processen, bijv. de ruimtevaarttechnologie of de transporttechnologie.

Onderwijs in wetenschap en technologie

Zoals in het leerplankader en deze website duidelijk wordt, is wetenschap en technologie breder dan natuur en techniek. Hoewel in eerste instantie de uitwerking is gemaakt voor het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, kan wetenschap en technologie in principe alle leergebieden van het onderwijs omvatten.

WT-weerinstr1