W&T is geen apart vak


W&T is geen extra vak op de basisschool. Het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek leent zich goed voor de integratie van W&T. Door kinderen te laten onderzoeken en ontwerpen worden verbindingen gelegd tussen deze vakken en ook met taal en rekenen.

WT-Omrekenen-schets-naar-maquette-Krokodillenverblijf

Mens en samenleving, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek verbonden

Bij onderzoeken of ontwerpen komen vakken vaak samen. Vaak is kennis uit verschillende disciplines nodig. Als het bijvoorbeeld gaat om het ontwerpen van een dierentuinverblijf, gaat het niet alleen over de technische aspecten van het bouwen van een verblijf, maar ook over het (over)leven van het dier waarvoor het wordt gebouwd en over de het landschap en klimaat waar het dier leeft.

Bij het onderwerp brug kunnen naast technische vragen ook historische, geografische en biologische vragen worden gesteld: Waarom en voor wie is deze brug hier? Is deze brug hier altijd geweest? Waar komt het water vandaan, is dat er altijd al geweest? Wat leeft er in het water? Hebben deze vragen met elkaar te maken?

Taal

Bij het leren in groepjes over vragen of problemen formuleren leerlingen onderzoeksvragen, zoeken ze informatie op en verwerken die en discussiëren, redeneren en argumenteren ze met elkaar. Ze leren over de (diepere) betekenis van begrippen als ze een verslag over hun W&T-activiteiten schrijven en hun onderzoek of ontwerp presenteren aan leerlingen van hun eigen of een andere groep. Via de aanpak van onderzoeken en ontwerpen doet W&T een beroep op vaardigheden uit de domeinen mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalbeschouwing en -verzorging.

Rekenen

Bij W&T leren leerlingen specifieke begrippen uit de rekentaal te gebruiken zoals het juist formuleren van relaties (bijvoorbeeld groter dan, als - dan redeneringen), het uitdrukken van grootheden (bijvoorbeeld in eenheden van gewicht (gram), volume (liter) of tijd (minuten)) of bij het beschrijven van meetresultaten in een grafiek of tabel. Hiermee wordt de verwevenheid van taal en rekenen met W&T zichtbaar en krijgt woordenschatonderwijs betekenis.

Bij techniek, met name tijdens het ontwerpen en maken (pdf, 7.2 MB) van producten, krijgen leerlingen te maken met besef (en schatten) van grootte, patronen, verhoudingen (schaal), met meten en met het verwerken van meetgegevens in tabellen of grafieken. Maar ook binnen aardrijkskunde speelt besef van grootte een rol, bijvoorbeeld bij het benoemen van afstanden tussen plaatsen, oppervlakte van landen en steden en het aantal inwoners per land of een andere geografische eenheid. Bij geschiedenis gaat het om chronologie, periodisering en de tijdlijn.