Kerndoelen


Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het onderwijsaanbod. De kerndoelen bevatten geen details of voorbeelden. Ze geven aan wat in elk geval aan alle kinderen moet worden aangeboden in het basisonderwijs. Scholen hebben de vrijheid zelf specifieke keuzes te maken en didactische invullingen te kiezen.

Kerndoelen stellen geen eisen aan kinderen. Het zijn eisen aan leraren, een leerstofaanbod dus. Kerndoelen zijn eisen van de overheid aan het onderwijs. Als school moet je de kerndoelen ten minste  hanteren bij je onderwijsactiviteiten, als doelstelling die je aan het eind van het basisonderwijs wilt bereiken. Het zijn ankerpunten die leraren houvast bieden bij het maken van inhoudelijke keuzen en uitwerkingen. In de kerndoelen is op hoofdlijnen vastgelegd wat belangrijk wordt gevonden om aan basisschoolkinderen mee te geven.

Voor kinderen is een ononderbroken ontwikkeling belangrijk. Dat er geen scheidslijn is bij de overgang van de ene groep naar de andere groep, of van het ene onderwijstype naar het andere. Kerndoelen dragen eraan bij dat er in de ontwikkeling van kinderen een doorgaande lijn is: een ontwikkelingslijn binnen het primair onderwijs en een doorgaande lijn tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Kerndoelen waarborgen een breed onderwijsaanbod voor alle kinderen. In het primair onderwijs geeft een breed onderwijsaanbod een brede oriëntatie, wat voorkomt dat mogelijkheden en talenten van kinderen onderbelicht blijven.

Kerndoelen maken in grote lijnen zichtbaar waar het onderwijs over gaat. Je kunt beter bepalen of je je doelen bereikt. Dat vergroot kansen voor kinderen.