Toelichting

7 september 2023

Veel basisscholen werken aan het vormgeven van het onderwijs, bijvoorbeeld door verbeteren van de samenhang en afstemming tussen leergebieden. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn daarbij vaak leidraad. Deze kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat je kinderen meegeeft in het primair onderwijs. De inhoud is in de kerndoelen niet heel precies omschreven. De wetgever geeft zo scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun onderwijs.

De kerndoelen zijn geordend in zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs. In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Het is een handreiking aan leraren, studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn.

Met TULE bieden we een beeld van wat de globale kerndoelen zijn. Het geeft zicht op hoe bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar en hanteerbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit kan zien. 'Kan' zeggen we met nadruk. Immers, er zijn andere opties en overwegingen om bij elk kerndoel de inhoud in te vullen en te verkavelen over de groepen. TULE geeft één beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen in onderwijsinhouden over een aantal jaren.

De verkavelde inhouden met activiteiten vormen geen onderwijsprogramma, methode of leerplan. Ze beschrijven een mogelijke verdeling van onderwijsinhouden over een aantal jaren. Om onderwijs te geven heb je je eigen vakkennis , ervaring, inventiviteit en creativiteit nodig, en natuurlijk leermiddelen om een uitdagende leeromgeving te creëren.