Analyses

29 november 2022

Leermiddelen zijn belangrijk om het beoogd curriculum (kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus) te vertalen naar praktische handvatten en richtlijnen voor leraren.

Uitwerking van het curriculum in leermiddelen

SLO doet steekproefsgewijs leerplankundige analyses om te onderzoeken in hoeverre inhouden of concepten gerealiseerd worden in de huidige lesmaterialen. Zo krijg je een beeld van het potentieel uitgevoerde curriculum. Deze analyses worden soms op eigen initiatief uitgevoerd, ten behoeve van kennisontwikkeling en soms in opdracht van het ministerie van OCW, andere departementen of de Inspectie van het onderwijs.

Nederlands (po-vo)

Begin 2022 zijn leermiddelenanalyses uitgevoerd voor een aantal thema’s die actueel zijn voor het vak Nederlands. In iedere publicatie vind je de typering van de verschillende leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve voorbeelden die een indruk geven van hoe het thema in de leermiddelen is uitgewerkt.

Kindvolgsystemen (peuters-kleuters)

Deze analyses brengen de aanbodsdoelen in kaart in kindvolgsystemen voor jonge kinderen. Na een uitgebreide beschrijving van het kindvolgsysteem volgt een analyse op de doelen voor taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek (bewegingsonderwijs). Elk jaar voegen we nieuwe analyses toe.

Analyses Burgerschap

In 2016-2017 hebben we analyses uitgevoerd op inhoudelijke (democratie, participatie, identiteit) en didactische aspecten van burgerschap.

Voor primair onderwijs

Voor voortgezet onderwijs

Andere leermiddelenanalyses

CLU Leermiddelen Adviescentrum heeft onderzoeksrapporten opgesteld over de adaptiviteit van digitale leermiddelen en in hoeverre beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen.

TechYourFuture heeft in 2020 zes veelgebruikte methodes voor Oriëntatie op Jezelf en de Wereld geanalyseerd met behulp van een Kijkwijzer. Het betreft: Blink Wereld - geïntegreerd, Blink Wereld - vakgericht, Da Vinci, Argus Clou, Topondernemers en Faqta.

Overige onderzoeken