Voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken

12 oktober 2023

Je bent een kritisch denker als je nieuwsgierig bent, goed geïnformeerd wilt zijn en een open houding hebt. Je bent je bewust van persoonlijke vooroordelen en bereid tot flexibiliteit en heroverweging. Je zoekt relevante informatie, kiest juiste criteria en streeft naar zorgvuldigheid bij het nemen van beslissingen.

Actieve inzet vereist

Kritisch denken leren kan in alle vakken. Domeinspecifieke kennis en vaardigheden zijn essentieel: een leerling heeft inhoudelijke achtergrondkennis en vakvaardigheden nodig om er doordacht op te kunnen reflecteren. Kritisch denken vraagt om actieve participatie van leerlingen. Informatie kritisch interpreteren, analyseren, evalueren, concluderen en uitleggen leidt tot een beter begrip dan het passief opnemen en reproduceren van informatie. Ook interactie tussen leerlingen en tussen leerlingen en docent zijn van belang voor de ontwikkeling van kritisch denken. Hierdoor leer je kennis van anderen te gebruiken, open te staan voor andere meningen en die mee te wegen in je standpuntbepaling.

Voorwaarden Kritisch denken

Een leeractiviteit is gericht op kritisch denken als je werkt met zinvolle taken, die leerlingen uitnodigen om kritische denkvaardigheden in te zetten en een onderzoekende, open houding aan te nemen. Een taak is zinvol als de leerlingen uitgedaagd worden om buiten hun eigen overtuiging te kijken en om daadwerkelijk een beargumenteerd oordeel te geven.

Leerlingen groeien in kritisch denken door een opbouw in de complexiteit van taken. De complexiteit kan variëren op basis van een aantal factoren, zoals context, formulering, aantal denkstappen, sturing en begeleiding en voorkennis. Door aandacht voor reflectie en zelfregulerend vermogen kunnen leerlingen zich bewust ontwikkelen in de denkvaardigheden en de houdingsaspecten.

Onderstaande aspecten van kritisch denken moet je in samenhang aanbieden. Alleen werken aan de deelvaardigheden leidt niet automatisch tot kritisch denken. Het is geen stappenplan, maar een overzicht van aspecten waar je aan kunt denken als je lesactiviteiten en taken voor kritisch denken vormgeeft.

Kritisch denken De leerling…

Interpreteren

Kan een onderwerp met eigen kennis en nieuw verworven informatie duiden

Analyseren

Kan benodigde informatie verwerven, ordenen en structureren
Kan gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
Kan betekenisvolle vragen stellen

Evalueren

Kan (vakinhoudelijke) argumenten of criteria gebruiken voor een waardering van of mening over een onderwerp
Kan belangen van mensen of groepen onderscheiden en brengt deze in verband met een ingenomen standpunt
Kan zich verplaatsen in opvattingen, waarden en motieven van anderen
Kan opvattingen, waarden en motieven van anderen vergelijken met die van zichzelf
Kan ingenomen standpunten herkennen
Kan vooroordelen herkennen

Concluderen

Kan conclusies trekken op basis van alle relevante informatie
Kan aangeven welke consequenties volgen uit de conclusies
​Accepteert kritiek van anderen en weegt die kritiek

Uitleggen / beargumenteren

Kan de conclusie beargumenteren of onderbouwen​
​Kan uitleggen hoe het uiteindelijke oordeel tot stand is gekomen

Houding

​​​​  ​​
​Heeft een onderzoekende houding
​Wil goed geïnformeerd zijn
​Heeft vertrouwen in het eigen vermogen tot redeneren
​Staat open voor verschillende wereldbeelden
​Accepteert dat iemand een andere mening kan hebben
Gaat respectvol om met de mening van anderen
Is zich bewust van mogelijke persoonlijke vooroordelen
​Is zorgvuldig in oordelen
​Is bereid om eigen zienswijzen te heroverwegen of te herzien