Schriftelijke toetsen

13 december 2019

Voor de schriftelijke toetsen kan inspiratie opgedaan worden uit centrale examens van afgelopen jaren of uit opdrachten uit methodes.

Voorbeeld Reinigingsmiddel

Limades® is een reinigingsmiddel dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van koffieautomaten. Hieronder staat een gedeelte van het etiket:

Eigenschappen

Limades is een alkalisch reinigingsmiddel om koffie, thee, cacao- en melkresten te verwijderen. Het product voorkomt hardwateraanslag en is makkelijk afspoelbaar.

Gebruiksaanwijzing

Wisselonderdelen 15 minuten laten weken in een kunststofbak met 8,0 liter heet water (80°C) en 40 mL (= 2 doseerdoppen) reinigingsmiddel. Naspoelen met water.

Bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen

Bevat opgelost kaliumhydroxide. Vormt giftige gassen in contact met zuren. Tast de huid aan. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk wassen met veel water. Draag geschikte beschermende kleding. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

Vragen:

​​1. V​olgens het etiket bevat Limades opgelost kaliumhydroxide. Wat is de triviale naam van een oplossing van kaliumhydroxide?

 1. kali
 2. kaliloog
 3. kalkwater
 4. koningswater

​​2. Wat gebeurt er met de pH van het hete water als er Limades aan toegevoegd wordt?

 1. de pH wordt lager
 2. de pH blijft gelijk
 3. de pH wordt hoger

​3. Oscar heeft geen water van 80°C. Daarom voegt hij 40 mL Limades toe aan 8,0 L water van 40°C. Hoe lang moet hij de wisselonderdelen van de koffieautomaat laten weken?

 1. langer dan 15 minuten
 2. 15 minuten
 3. korter dan 15 minuten

​4. De kunststofbak blijkt niet te vervormen als er heet water in gedaan wordt. Kan hieruit afgeleid worden dat de kunststof waarvan de bak gemaakt is, een thermoharder is? Motiveer je antwoord.

Per vraag kon voor de vragen 1 t/m 3 1 punt verkregen worden voor een goed antwoord, en voor vraag 4 2 punten.
 
Daarnaast kan in de vraagstelling aandacht zijn voor actuele, maatschappelijke situaties en regionale omstandigheden:

 • ​een vraag stellen of een standpunt bepalen naar aanleiding van de berichtgeving uit de media over een scheikundig onderwerp www.exaktueel.nl. Weliswaar een site voor havo/vwo, maar kan ook voor het vmbo een inspiratiebron zijn;
 • een opdracht naar aanleiding van een maatschappelijke kwestie, waarbij scheikundige kennis en vaardigheden een rol spelen.​