Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

In de onderbouw zijn scheikunde en natuurkunde onderdeel van het leergebied mens en natuur (m&n). Meestal staat het als het vak nask op het rooster, met veel natuurkunde en vrij weinig scheikunde, maar er kan ook in enigerlei vorm sprake zijn van afstemming met andere vakken. Het is dan logisch om de lijn in de bovenbouw door te trekken.

Hoewel de leerlingen examen doen in vakken is er binnen de globale examenprogramma's, zeker in klas 3, wel ruimte om onderdelen op elkaar af te stemmen. Onderdelen uit het schoolexamen kunnen bijvoorbeeld deels als vakmodules, deels als integratieve modules worden aangeboden.

Vanuit scheikunde (= nask2 in de bovenbouw) zijn zinvolle verbindingen te leggen met:

  • ​verwante avo-vakken als natuurkunde, biologie en wiskunde;
  • avo-vakken als Nederlands, Engels en Duits;
  • de beroepsgerichte vakken.​

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de volgorde van de exameneenheden geenszins de volgorde is, waarin de stof in het onderwijs aan de leerlingen worden aangeboden. Als er gekozen wordt voor afstemming tussen vakken, dan is het aan te bevelen dat de volgorde van de gehanteerde leermiddelen per vak in onderling ​overleg wordt bepaald.