Het centraal examen

13 december 2019

Bij het programma voor het centraal examen hoort een syllabus, waarin de eisen die tijdens het centraal examen aan leerlingen worden gesteld, nader worden gespecificeerd. Deze syllabus kan jaarlijks worden gewijzigd.

De actuele syllabus is voor elk examenjaar te vinden op www.examenblad.nl.

Naast de in de preambule genoemde exameneneenheden NASK1/K/1 t/m 3, worden, gespecificeerd naar leerweg​​, de volgende eindtermen geëxamineerd in het centraal examen:

Exameneenheid bb kb gl/tl
NASK1/K/4 Stoffen en materialen in huis

5. De kandidaat kan:

 • soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen;
 • gevaren van stoffen en effecten van chemische en natuurkundige processen voor de mens en het milieu herkennen en maatregelen nemen om ongewenste effecten hiervan te vermijden door veilig te werken en verantwoord met afvalstoffen om te gaan;
 • zinken-zweven-drijven toepassen met behulp van dichtheid.
X X

6. De kandidaat kan:

 • soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen;
 • gevaren van stoffen voor de mens en het milieu herkennen en vermijden door veilig te werken en verantwoord met afvalstoffen om te gaan;
 • chemische processen herkennen.
X
NASK1/K/5 Elektrische energie in huis

7. De kandidaat kan:

 • elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren;
 • beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren;
 • de werking van de dynamo en de transformator beschrijven met begrippen uit het magnetisme.
X X

8. De kandidaat kan:

 • elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren;
 • beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren.
X
NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen

9. De kandidaat kan:

 • het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte verklaren en toepassen;
 • de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven;
 • het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm beschrijven en hierover berekeningen uitvoeren.
X X
Exameneenheid bb kb gl/tl
NASK1/K/8 Geluid

12. De kandidaat kan:

 • de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten;
 • geluid vastleggen met oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie bepalen;
 • de werking van een luidspreker uitleggen.
X X
13. De kandidaat kan de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten. X
NASK1/K/9 Kracht en veiligheid

14. De kandidaat kan:

 • de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond berekenen en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen;
 • bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de gemiddelde snelheid berekenen;
 • veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van traagheid verklaren.
X X

15. De kandidaat kan:

 • de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond beschrijven en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen;
 • bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de gemiddelde snelheid berekenen;
 • veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen.
X
Exameneenheid bb kb gl/tl
NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer

20. De kandidaat kan:

 • berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten in situaties van verkeer en veiligheid;
 • uit bronnen over bewegingen of botsingen gegevens selecteren en verwerken.
X
NASK1/V/2 Constructies

21. De kandidaat kan:

 • in constructies krachten onderscheiden, ontbinden, samenstellen en berekenen;
 • de plaats van het massamiddelpunt bepalen en berekeningen met de hefboomwet uitvoeren.
X
​NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang
23. ​De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. ​X

link