Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

In de onderbouw zijn natuurkunde en scheikunde onderdeel van het leergebied mens en natuur (m&n). Meestal staat het als het vak nask op het rooster, met veel natuurkunde en vrij weinig scheikunde, maar er kan ook in enigerlei vorm sprake zijn van afstemming met andere vakken. Het is dan logisch om de lijn in de bovenbouw door te trekken.

Hoewel de leerlingen examen doen in vakken is er binnen de globale examenprogramma's, zeker in klas 3, wel ruimte om onderdelen op elkaar af te stemmen. Het betreft dan met name onderdelen uit het schoolexamen die bijvoorbeeld deels als vakmodules, deels als integratieve modules worden aangeboden.

Vanuit natuurkunde (=nask1 in de bovenbouw) zijn zinvolle verbindingen te leggen met:

  • ​verwante avo-vakken als scheikunde, biologie en wiskunde;
  • avo-vakken als Nederlands, Engels en Duits;
  • de beroepsgerichte vakken.​

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de volgorde van de exameneenheden geenszins een volgorde is, waarin deze in het onderwijs aan de leerlingen worden aangeboden. Het is aan te bevelen dat de volgorde van de gehanteerde leermiddelen per vak in onderling ​overleg wordt bepaald als gekozen wordt voor afstemming.