Vaardigheden in het schoolexamen

13 december 2019

​​​Een mogelijkheid voor een schoolspecifieke invulling van het schoolexamen is het combineren van de inhoud met vakvaardigheden of algemene vaardigheden. Een school kan ervoor kiezen in het PTA de toetsing van vaardigheden uit de exameneenheden K1, K3, V3 en V4 gecombineerd met vakinhouden uit de verschillende exameneenheden aan bod te laten komen.

Het toetsen van vakinhoudelijke eindtermen is hierbij niet het doel, de vakinhouden fungeren als middel voor het toetsen van onderzoeksvaardigheden of instrumentele vaardigheden. Bij de beoordeling van het schoolexamen kan dit tot uitdrukking worden gebracht door evenveel gewicht te geven aan deze vaardigheden als aan de inhoudelijke aspecten.

In het schoolexamen kunnen naast vakvaardigheden ook algemene vaardigheden, zoals zelfstandig werken, samenwerken, presenteren, informatie verwerven en verwerken en rekenvaardigheden geëxamineerd worden. Dit kan in alle vakken van het schoolexamen plaatsvinden en is niet specifiek voor het vak biologie.

Vakspecifieke vaardigheden

Bij de specifieke vaardigheden voor biologie gaat het met name om technisch/instrumentele vaardigheden en  onderzoeksvaardigheden en in mindere mate om redeneervaardigheden.

Technisch/instrumentele vaardigheden

In een opdracht van een schoolexamen kunnen technische/instrumentele vaardigheden geëxamineerd worden. Te denken valt aan het gebruik van de microscoop en materialen die ingezet worden bij praktische onderzoeken.