Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

In de onderbouw van het vmbo kan biologie aangeboden worden als zelfstandig vak, maar ook onderdeel zijn van het leergebied mens en natuur (m&n). Het is dan logisch om in de bovenbouw dezelfde structuur te gebruiken en bij een leergebied in de onderbouw ook de afstemming in de bovenbouw te zoeken met andere vakken.

Een school kan vakoverstijgende projecten opzetten en daaraan opdrachten verbinden. Uiteraard moet dit binnen het programma van de school passen en aansluiten bij de visie en cultuur van de school. Opdrachten in afstemming met andere vakken kunnen meegenomen worden als onderdeel van het PTA. Let wel, het eindcijfer van het schoolexamen moet per vak worden toegekend.

Vanuit biologie zijn zinvolle verbindingen te leggen met:

  • ​verwante avo-vakken als scheikunde (nask-2), aardrijkskunde en natuurkunde (nask -1);
  • avo-vakken als Nederlands, Engels en wiskunde;
  • de beroepsgerichte vakken, zoals Zorg en Welzijn en Groen.​

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de volgorde van de exameneenheden niet de volgorde hoeft te zijn waarin deze in het onderwijs aan de leerlingen worden aangeboden. Het is aan te bevelen dat de volgorde van de gehanteerde leermiddelen per vak in onderling ​overleg wordt bepaald als gekozen wordt voor afstemming met andere vakken.

Ook het profielwerkstuk, dat onderdeel is van het schoolexamen in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, biedt mogelijkheden tot vakoverstijgend werken.

De afstemming tussen onderbouw en bovenbouw binnen het vak biologie is heel zichtbaar. Meestal komen dezelfde biologische thema's zowel in de onderbouw, als in de bovenbouw aan de orde. Deze afstemming kan benut worden om in de bovenbouw de basiskennis uit de onderbouw (opnieuw) te gebruiken.