Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. In het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden.

Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Deze zaken moeten scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo hierbij steun in de vorm van handreikingen. Voor biologie worden alle eindtermen uitgewerkt die op het schoolexamen van toepassing zijn. De site bevat daarnaast informatie over het PTA, toetsen, LOB, mogelijkheden tot afstemming met andere vakken en kwaliteitsborging. De site heeft geen verplichtend karakter.

De website biedt de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • voorbeeldopgaven ter inspiratie te raadplegen;
  • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
  • bepaalde onderdelen af te drukken.

Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de geglobaliseerde eindtermen. Alle exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen en kan op een op het schoolexamen toegesneden wijze worden uitgewerkt. In de uitvoering, toetsing en beoordeling kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden de inhoud altijd in combinatie met vakvaardigheden te examineren.