Afstemming met overige avo-vakken

13 december 2019

Integratie en afstemming van biologie met bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde is mogelijk.

Afstemming met Nederlands

Onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken, waaronder biologie, is erop gericht dat leerlingen vanuit fascinatie en verwondering begrip ontwikkelen over structuren, verschijnselen en processen in de wereld om hen heen. In het biologieboek kan de leerling lezen en in de klas naar uitleg luisteren. Maar daarna is het zeker de bedoeling om taal productief te gebruiken, door te communiceren met medeleerlingen, door antwoorden op toetsvragen te schrijven of door te presenteren over biologisch onderzoek. Het gebruiken van vaktaal kan goed afgestemd worden tussen de vaksectie Nederlands en de vaksectie biologie.

Het is wenselijk dat:

  • docenten biologie weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen;
  • docenten Nederlands weten op welke problemen (allochtone) leerlingen kunnen stuiten bij het bestuderen van biologische vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als vakliteratuur en artikelen;
  • docenten Nederlands en biologie samen richtlijnen opstellen voor het productief gebruik van taal;
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen biologie.

Voorbeelden

  • Het houden van een discussie over een biologisch onderwerp aan de hand van een actueel thema;
  • Het maken en houden van een mondelinge presentatie of een vlog over bijvoorbeeld milieuverontreiniging, duurzame school of een biologisch concept;
  • Het schrijven van een onderzoeksverslag naar aanleiding van uitgevoerde praktische opdrachten.

Afstemming met Engels

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat ze bij biologie vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit goed geïllustreerde Engelse websites. De vaksecties Engels en biologie kunnen elkaar daarin ondersteunen, door vakteksten zowel in biologie als in de Engelse les te gebruiken.

Op de website ASE (The Association for Science Education) is een reeks internationale onderzoeksopdrachten beschikbaar.

Afstemming met wiskunde

Voor het lezen en het juist verwerken van meetresultaten in tabellen en grafieken is wiskundige kennis nodig. Dit geldt ook voor het werken met formules en eenvoudige statistische berekeningen, zoals het bepalen van het gemiddelde.

Het is aan te bevelen om met de gekozen leermiddelen voor wiskunde en biologie een zodanige volgorde te bepalen, dat bij wiskunde die wiskundige begrippen geïntroduceerd kunnen worden die later bij biologie kunnen worden gebruikt.