Domein B: Statistiek en kansrekening

13 december 2019

Tot dit domein behoren de volgende subdomeinen:

​​​​​​​​Subdomein B1: Visualisatie en interpretatie van data

4. De kandidaat kan data verwerken in een geschikte tabel of grafiek, daarbij centrum- en spreidings-maten hanteren, de statistische relatie tussen twee variabelen uitdrukken in een maat en deze gebruiken bij een voorspelling.

Subdomein B2: Combinatoriek

5. De kandidaat kan permutaties en combinaties herkennen en toepassen op combinatorische problemen en de bijbehorende formules interpreteren en verklaren.

Subdomein B3: Kansbegrip

6. De kandidaat kan een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie.

Subdomein B4: Kansverdelingen

7. De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele binomiaal of normaal verdeeld is en kan met behulp van die verdeling kansen, verwachtingswaarden en standaardafwijkingen berekenen.

Subdomein B5: Toepassingen van statistische verwerkingsmethoden

8. De kandidaat kan in een gegeven probleemsituatie statistische conclusies trekken, bijvoorbeeld door middel van hypothesetoetsing of correlatie- en regressierekening, en kan daarbij statistische software adequaat gebruiken.

Subdomein B6: Profielspecifieke verdieping

9. De kandidaat​​​ kan met behulp van probleemsituaties uit andere bètavakken verdieping geven aan dit domein.​​​

Over dit domein schrijft cTWO in Denken & doen het volgende:
"Voor NT-leerlingen is een kennismaking met dit domein zowel met het oog op de vervolgopleiding als op de algemene vorming relevant. In het eerste programmavoorstel werd nog voorzien in de mogelijkheid om dit onderdeel gezamenlijk met wiskunde A aan te bieden. Dat bleek echter niet aan te sluiten bij de praktijk. Met de vernieuwing van de programma’s zijn deze onderdelen in wiskunde A en D uit elkaar gegroeid.
In een subdomein wordt een profielspecifieke verdieping van statistiek en kansrekening voorgeschreven. Hierbij valt te denken aan het toepassen van statistische verwerkingsmethoden op data uit een technische context, al dan niet met statistische​ software, zodat een kruisbestuiving plaatsvindt tussen onderzoeksvaardigheden en ICT-vaardigheden. Ook is het mogelijk om meer aandacht te besteden aan de uitbreiding van het begrippenapparaat (toevalsvariabele, steekproeven, meetniveaus). Overigens zal het domein Statistiek en kansrekening ook interessant zijn voor leerlingen in andere profielen die wiskunde B volgen; zij kunnen het domein in het vrije deel opnemen.​"
Voor de subdomeinen B1, B5 en B6 zou je met een schuin oog naar het Statistiek-programma van domein E van wiskunde A havo kunnen kijken. Voor dit programma is nieuw lesmateriaal geschreven voor de pilotscholen en aansluitend herzien voor het nieuwe examenprogramma. ​​
Ter vergelijking: Over domein E: Statistiek van het examenprogramma wiskunde A havo schrijft cTWO in Denken & doen het volgende:

"De aanpak van het vernieuwde domein Statistiek en kansrekening is realistischer en sterker probleemgeoriënteerd geworden, onder meer door de focus op de analyse van echte data en de inzet van ICT hierbij. Leerlingen leren kritisch te kijken naar gepopulariseerde statistische uitspraken en maken kennis met statistisch onderzoek (de empirische cyclus)."

​Domein E is zeer geschikt om bij de leerlingen een onderzoekende houding te stimuleren. Daar past heel goed een probleemgeoriënteerde aanpak bij met aansprekende problemen uit het profiel E&M (eventueel ook C&M). Het gebruiken of verzamelen van reële data, zo mogelijk zelf op of bij de school verzameld, verhoogt de herkenbaarheid in grote mate.