Algemene informatie

27 juli 2023

In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO de opdracht gegeven tot het ontwerpen en beproeven van vernieuwde wiskundeprogramma's voor havo en vwo.

​​​​​​​​​​​​​​​​​In het eindrapport Denken & Doen van cTWO wordt het programma wiskunde D havo als volgt gekarakteriseerd:

  • Wiskunde D voor havo is een profielkeuzevak binnen het profiel Natuur en Techniek en kan door leerlingen met het profiel Natuur en Gezondheid, die wiskunde B gekozen hebben, opgenomen worden in het vrije deel.
  • Wiskunde D is verbredend en verdiepend, maar niet als vooropleidingseis voor exacte vervolgstudies verplicht gesteld, al zullen leerlingen die wiskunde D hebben gevolgd wel beter zijn voorbereid op een technische hbo-studie dan anderen. Voor de inhoud van wiskunde D is dus niet zozeer de formele doorstroomrelevantie maatgevend, als wel de aantrekkingskracht van de wiskunde en de uitdaging die leerlingen erin kunnen ervaren.
  • In het examenprogramma is gestreefd naar een goede afstemming tussen wiskunde B en wiskunde D, onder vermijding van doublures. De domeinen Statistiek en kansrekening en Ruimtemeetkunde hebben geen overlap met het B-programma.
  • Het domein Wiskunde in technologie biedt de mogelijkheid tot een beroepsspecifieke invulling van wiskunde in samenwerking met een hbo-instelling.
  • Het domein Statistiek en kansrekening, met name subdomein B5, krijgt een invulling die gericht is op toepassingen in de technologie.​​​

​Deze handreiking besteedt niet alleen aandacht aan de (sub)domeinen die tot het schoolexamen behoren, maar ook aan vernieuwingen die ten grondslag liggen aan het nieuwe programma.