Inhoud van het examenprogramma wiskunde B havo

18 december 2019

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.

De kolom ‘in CE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst kunnen worden in het CE. 
De kolom ‘moet in SE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst moeten worden in het SE. Dat is dus een verplichting bij de invulling van het SE.  
De kolom ‘mag in SE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst mogen worden in het SE, maar dat hoeft niet. De keuze daarvoor is aan de school.

De vaardigheden uit domein A worden in het CE alleen in samenhang met de andere domeinen getoetst. Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het onderdeel Het PTA van deze handreiking.

Het examenprogramma wiskunde B havo met de verdeling van de stof tussen CE en SE.

Domein ​

Subdomein

in CE

moet in SE

mag in SE

A Vaardigheden

A1: Algemene vaardigheden

X

X

A2: Profielspecifieke

vaardigheden

X

X

A3: Wiskundige vaardigheden

X

X

B Functies, grafieken en vergelijkingen

B1: Standaardfuncties

X

X

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

X

X

B3: Evenredigheids-variabelen

X

X

B4: Periodieke functies

X

X

C

Meetkundige berekeningen

C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

X

X

C2: Algebraïsche methoden

X

X

D Toegepaste analyse

D1: Veranderingen

X

X

D2: Afgeleide functies

X

X

D3: Bepaling afgeleide functies

X

X

D4: Toepassingen afgeleide functies

X

X


Alle subdomeinen zijn in de vorm van een globale eindterm omschreven.

Een volledig overzicht van deze globale eindtermen vind je in bijlage 1 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B havo.

Van het CE-deel van het examenprogramma zijn de globale eindtermen nader gespecificeerd. Deze specificaties zijn bindend. Een beschrijving van deze specificaties vind je in hoofdstuk 2 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B havo.

In het onderdeel De onderdelen van het schoolexamen​ van deze handreiking is meer informatie te vinden over de verplichte (sub)domeinen van het SE.