Algemene informatie

27 juli 2023

In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie (NLT), natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO de opdracht gegeven tot het ontwerpen en beproeven van vernieuwde wiskundeprogramma’s voor havo en vwo. Zie het eindrapport "Denken & Doen" van cTWO.

In dit eindrapport wordt het programma wiskunde B havo als volgt gekarakteriseerd:

  • ​De doelgroep van wiskunde B wordt gevormd door leerlingen die het profiel Natuur en Techniek volgen en leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij en het profiel Natuur en Gezondheid die wiskunde B kiezen in plaats van wiskunde A.
  • Het vak bereidt voor op vervolgopleidingen met een sterk kwantitatieve en exacte component, zoals de technische sector van het hbo. Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden en de inzichtelijke toepassingen daarvan.
  • In wiskunde B komt een aantal wiskundige kernconcepten aan de orde en wordt aandacht besteed aan begripsvorming en aan redeneren. Een smal en diep programma verdient dan ook de voorkeur boven een breed en oppervlakkig curriculum.
  • Wiskunde B is een sterk samenhangend wiskundig programma dat past in het NT-profiel. Door ruimte te creëren voor toepassingen en contexten uit bètavakken, onder meer natuurkunde, wordt daarnaast samenhang met andere exacte vakken gerealiseerd. Het modelleren van en rekenen aan natuurwetenschappelijke verschijnselen speelt hierbij een grote rol.
  • De samenhang met andere exacte vakken, zoals wiskunde D, NLT, natuurkunde, scheikunde en biologie, is een punt van aandacht. Het rapport van de werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde (Van de Giessen et al. 2008) bevat voor wat betreft de samenhang met natuurkunde een aantal voorstellen.  ​

In de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B havo wordt dit nader toegelicht:

  • Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor wiskundige vaardigheden die passen bij het examenprogramma wiskunde B – te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren en logisch redeneren en bewijzen – alsmede voor het functioneel gebruiken van ICT daarbij.

Deze handreiking besteedt niet alleen aandacht aan de (sub)domeinen die tot het schoolexamen behoren, maar ook aan vernieuwingen die ten grondslag liggen aan het nieuwe programma.