Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

13 december 2019

Een vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.

Karakterisering van het nieuwe programma.

In het visiedocument Rijk aan betekenis​ karakteriseert cTWO het programma als volgt: ​

"Dit vak bereidt voor op vervolgopleidingen met een sterk kwantitatieve en exacte component, zoals in de technieksector van het hbo. Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden en de inzichtelijke toepassingen daarvan. De concepten worden opgebouwd vanuit de interne samenhang van wiskunde."

Algemeen

  • Domein A (vaardigheden) is anders in gedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: Algemene, Profielspecifieke en Wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
  • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
  • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

Inhoudelijk

Kort samengevat, op het niveau van subdomeinen:

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

  • Domein D: Ruimtemeetkunde;
  • Domein E: Toegepaste analyse 1: Faseverschil en frequentieverschil bij goniometrische functies;
  • Domein H: Toegepaste analyse 2: De afgeleide functie goniometrische functies, de productregel, de kettingregel bij functies die niet van de g(f(x) zijn met een standaardfunctie en een lineaire functie.

Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

  • Subdomein B3: Evenredigheidsverbanden;
  • Domein C: Meetkundige berekeningen.

Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma’s is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma’s aan.

In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op:

  • In het nieuwe programma zijn de specificaties van het CE-deel verdeeld in verschillende categorieën: parate kennis, parate vaardigheden en productieve vaardigheden.
  • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.

Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor het onderdeel ​Toetsen in het schoolexamen​ van deze handreiking.


downloads