Afstemming scheikunde en NLT

26 januari 2022

Afstemming tussen nieuwe scheikunde en NLT kan plaatsvinden in het programma voor het schoolexamen. Dat kan met name binnen de domeinen:

  • E Innovatie en chemisch onderzoek;
  • F Industriële (chemische) processen;
  • G Maatschappij en chemische technologie.

Leerlingen maken zich, binnen een gemeenschappelijke opdracht, verschillende kennis eigen, die gebruikt wordt om deelopdrachten af te ronden. Ook kunnen leerlingen in homogene groepen gebruiken maken van elkaars voorkennis, doordat leerlingen andere leerlingen helpen zich ontbrekende kennis eigen te maken. Het is niet te vermijden dat in NLT-modules ook concepten aan de orde komen die de leerlingen in natuurkunde, scheikunde of biologie eveneens behandeld krijgen. Een voorbeeld daarvan is kennis over DNA, die in veel NLT-modules een rol speelt. Doordat een school vrij is om een volgorde te kiezen in NLT-modules, is voor de ontwikkelaars van een module niet te voorspellen of deze overlappende kennis eerst in de NLT-module of eerst in het andere vak aan bod komt. Om die reden zal deze kennis altijd in de NLT-module zijn opgenomen, waarbij dus per school nagegaan moet worden of dit al of niet al aan de orde is geweest. Overigens is het voor een goed begrip bevorderlijk als de leerling een concept op meerdere momenten en in meerdere contexten tegenkomt, mits er geen tegenstrijdige informatie wordt gegeven.

Nog beter als de docenten van beide kanten op de hoogte zijn van wat aan de orde is gekomen en naar elkaar verwijzen.