afstemming scheikunde en ANW/Wetenschapsoriëntatie

29 september 2021

ANW is geen verplicht vak voor alle leerlingen, maar scholen kunnen er voor kiezen om ANW aan te bieden.​ De inhoud van het ANW-programma heeft overlap met enkele subdomeinen. Het betreft uit Domein A: 'Vaardigheden' de volgende subdomeinen:

  • Subdomein A1: Taalvaardigheden;
  • Subdomein A3: Informatievaardigheden;
  • Subdomein A5: Ontwerpvaardigheden;
  • Subdomein A6: Onderzoeksvaardigheden;
  • Subdomein A7: Maatschappij, studie en beroep.

Bij ANW biedt het kerndomein 'Domein B: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek' brede mogelijkheden om in te zoomen op historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en technologie onder andere:

  • ontwikkeling van biomedische toepassingen, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend;
  • ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu;
  • historische ontwikkeling van het wereldbeeld in het perspectief van de periode.

Sommige scholen kiezen er voor om ANW te blijven aanbieden. De scheikundige contexten kunnen binnen ANW worden uitgewerkt. Hiermee kan voor leerlingen uit de natuurprofielen een overlap met het scheikundeprogramma worden voorkomen.

Sommige scholen kiezen ervoor om meer aandacht te schenken aan de wetenschappelijke toerusting van de vwo-leerling. Hiervoor zijn verschillende 'arrangementen' ontwikkeld binnen 'Wetenschapsoriëntatie' waar binnen verschillende vakken gewerkt wordt aan academische vaardigheden en wetenschapsfilosofie.

De eindtermen ANW van het domein B voor havo zijn identiek opgenomen in het vak natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij elk van de drie vakken is er 40 slu gereserveerd. Uiteraard dienen de drie vakken de vakinhoud en de wijze van behandeling en toetsing op elkaar af te stemmen. Het is voor de hand liggend dat elk van de drie vakken de ANW-stof zal integreren in de kennisgebieden van het eigen vak. ​