Waar moet je nog meer aan denken?

7 maart 2022

Inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing is, binnen de kaders van de school, aan de sectie. Schoolkaders kunnen beperkingen opleggen aan de keuzevrijheid.

Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen de toetsweken af te schaffen in verband met het totale aantal te geven lessen of niet toestaan om in een schooljaar zowel schoolexamentoetsen als andere toetsen af te nemen. Ook zijn er scholen die overwegen alleen in het examenjaar schoolexamentoetsen af te nemen. Deze laatste optie maakt een PTA voor het vak geschiedenis wel erg lastig. Immers, het schoolexamen heeft in de praktijk niet alleen betrekking op twee (havo), respectievelijk vier/vijf (vwo) thema's, het onderwerp over parlementaire democratie en rechtsstaat, maar ook op de oriëntatiekennis.

Vormvoorschriften voor het schoolexamen zijn er niet. Dat betekent dat secties naast toetsen met open en/of gesloten vragen bijvoorbeeld ook tijdvakdossiers of verslagen van een bezoek aan een tentoonstelling of voorstelling deel kunnen laten uitmaken van het schoolexamen.

De sectie kan zelf bepalen of de leerlingen een praktische opdracht moeten maken en wat het onderwerp daarvan is. Je kunt bijvoorbeeld de kenmerkende aspecten van een tijdvak als onderwerp voor een praktische opdracht nemen, maar de praktische opdracht kan ook betrekking hebben op een thema.

De weging van de diverse schoolexamens is niet meer vastgelegd en wordt overgelaten aan de sectie. De sectie kan ervoor kiezen onderdelen te examineren die niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Het is ook de sectie die bepaalt of de oriëntatiekennis ook wordt getoetst in het schoolexamen.

Een andere keuze, die de sectie dan wel school moet maken, is in welk leerjaar of in welke leerjaren er schoolexamentoetsen worden afgenomen.

Mocht een sectie zoveel mogelijk vrijheid willen met betrekking tot het aantal toetsen, het tijdstip van toetsing en de omvang van de toetsen, dan kan ze kiezen voor een aantal voortgangstoetsen en slechts een of enkele schoolexamentoetsen.

Andere keuzes die gemaakt moeten worden zijn:

  • Hoeveel toetsen maken deel uit van het schoolexamen?
  • Welke vorm hebben de schoolexamentoetsen? Wordt de oriëntatiekennis bijvoorbeeld ook getoetst of als onderdeel van een of meer thema's?
  • Wordt de oriëntatiekennis gestapeld (cumulatief) getoetst?

Herkansingsregeling

De herkansingsregeling kan ook in het algemene, voor alle leerlingen geldende deel worden opgenomen, mits daarover geen interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Concreet betekent dit dat als in de herkansingsregeling bijvoorbeeld staat dat leerlingen na elke toetsweek/-periode één toets van één vak mogen herkansen, er dan voor die toetsweek/-periode voor een vak geen twee toetsen/praktische opdrachten mogen staan. Is dat wel het geval dan is het raadzaam duidelijk te vermelden welk onderdeel wel en welk onderdeel niet herkansbaar is.